PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN

1. UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.Dit zijn:uw naam, adres en woonplaats, uw klantnummer en/of uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’. 

2. KLACHTEN

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.
Mochten wij er samen niet uitkomen dan is er ook een klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Hieronder vindt u de informatie over deze wet:

Klachtenbehandeling volgens de wet
In 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een effectieve laagdrempelige afhandeling van klachten.
Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als de therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen.
Heeft u een klacht over een behandeling of over uw zorgaanbieder en lukt het niet samen tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De functionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Hij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De functionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.
Als de bemiddeling met de klachtenfunctionaris niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting geschilleninstantie KAB.
De stichting geschilleninstantie KAB
Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder en bent u er met hem of haar niet uitgekomen, dan kunt u als klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschilleninstantie KAB en om een bindend oordeel vragen.
De geschilleninstantie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de complementaire zorg en een ambtelijk secretaris. De geschilleninstantie kan claims toekennen tot €25.000. Een uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. In het geschillenreglement staan de regels voor de afhandeling van een geschil. Via onderstaande website kunt u alle informatie en procedures omtrent klachten afhandeling terug vinden.
www.geschilleninstantiekab.nl

3. BEROEPSCODE NEDERLANDSE WERKGROEP VAN PRAKTIZIJNS IN DE NATUURLIJKE GENEESKUNST (N.W.P.)

De NWP is een beroepsorganisatie die sedert haar oprichting in 1948 ordening tracht te scheppen in de soms chaotische praktijkuitoefening op het gebied van de z.g. traditionele (natuur) geneeswijzen in Nederland. Met name streeft zij naar een gekwalificeerde en gerenommeerde beroepsstand van natuurtherapeuten (praktizijns) op een maatschappelijk vereist, maximaal bereikbaar niveau.

Naast een verplichte beroepsopleiding voor haar praktizijns, dienen deze zich daarom ook te onderwerpen aan een reeks gedragsregels die voor een goede en correcte praktijkuitoefening, dus in het belang van de patiënt, gesteld zijn.

Daartoe heeft de NWP vanaf het begin der 50-er jaren praktijkvoorschriften ontworpen, welke de NWP-praktizijns dienen te eerbiedigen. Deze praktijkvoorschriften zijn regelmatig aangepast aan de situatie en ontwikkeling van de natuurlijke geneeskunst en liggen thans in de laatstelijk door de algemene ledenvergadering der NWP aangenomen versie voor u. Het blijft natuurlijk altijd een moeilijke zaak een beroep in de gezondheidszorg zodanig te reglementeren, dat de persoonlijke vrijheid van de therapeut niet onnodig wordt beknot en anderzijds het belang van maatschappij en individuele patiënt, alsmede het aanzien van de beroepsstand, worden gewaarborgd.
Deze “Beroepscode” verwacht van de praktizijns vooral een hoge ethische opvatting van zijn beroep, alsmede een grote mate van zelfdiscipline. Degene, die niettemin getuige is van een ernstige overtreding van de bepalingen van deze Code, wordt verzocht dit – met nauwkeurige namen, data en andere gegevens – schriftelijk te melden aan het tuchtcollege van de NWP. Na gedegen onderzoek zal bij ernstige, bewezen overtredingen het bestuur niet aarzelen tot maatregelen over te gaan, voor zover althans de betreffende therapeut onder de reglementen der NWP valt *)
Naar onze mening zijn de voorschriften van deze Beroepscode exemplarisch voor de gehele beroepsgroep van natuurtherapeuten in Nederland, waaronder wij verstaan natuurgeneeskundigen, homeopaten, fytotherapeuten, acupuncturisten, osteopaten, shiatsutherapeuten, magnetiseurs enz…. , ongeacht hun al dan niet universitaire of academische status.
Centraal Bureau NWPHilversum november 1984Geactualiseerd januari 2002
*) Geen klachten aanvaardt de NWP voor praktijken, diagnostieken, geneeswijzen en andere diensten waarvoor de NWP geen z.g. praktijklicentie aan de betreffende therapeut heeft verleend.

4. EED VAN HIPPOKRATES

Leden en kandidaat-leden dienen voor het aangaan van het lidmaatschap de eed van Hippokrates te hebben afgelegd. Hieronder wordt de essentie verkort weergegeven:
EED/GELOFTE
Ik beloof plechtig/zweer plechtig bij God almachtig
dat ik mijn kennis in dienst zal stellen van de mensheid
dat ik mijn beroep zal uitoefenen naar eer en geweten
dat ik de kwaliteit van het leven zal respecteren
dat bij het uitoefenen van de natuurgeneeskunde, de gezondheid van de patiënt op de eerste plaats zal staan
dat ik in mijn behandeling mij niet zal laten leiden door verschil in religie, nationaliteit, ras, politieke opvatting of sociale status van de patiënt
dat ik de grondbeginselen van de natuurgeneeskunst naar beste vermogen zal respecteren en in de praktijk zal brengen
dat ik met mijn collega’s op basis van wederzijds respect zal omgaan
dat ik geheim zal houden al hetgeen mij in de uitoefening van mijn beroep als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen, of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
Ik doe deze belofte in alle vrijheid en naar geweten.

5. BEROEPSCODE VOOR PRAKTIZIJNS

Algemeen

De Natuurgeneeskundige zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke patiënt de meest adequate behandeling te geven. De Natuurgeneeskundige zal de grenzen van zijn beroep t.o.v. andere deskundigen, werken op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen.
Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/ of bekwaamheid.
De Natuurgeneeskundige zal zijn patiënten naar beste vermogen behandelen en begeleiden, zonder aanzien des persoons. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard aan hem toevertrouwd te allen tijde dienen te respecteren.
De Natuurgeneeskundige heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten.
De Natuurgeneeskundige heeft de vrijheid van zijn levensovertuiging – ongeacht of deze van levensbeschouwelijke, politiek-ideologische of andere aard is – aan anderen blijk te geven, mits dit niet op voor de patiënten hinderlijke wijze geschied en vooropgesteld dat dit hem er niet van weerhoudt elke patiënt, ongeacht diens levensovertuiging, die zorg te geven die voor deze het beste is en waarop deze recht kan doen gelden.
De Natuurgeneeskundige behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden volgens de normen en richtlijnen door de NWP vastgesteld.
De Natuurgeneeskundige is persoonlijk volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij zijn praktijk uitoefent; onkunde geldt hierbij niet als verschoning.
De Natuurgeneeskundige zal, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zodanig gedragen dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad.
Overeenkomstig de algemene medische ethiek dient de Natuurgeneeskundige zich te onthouden van het maken van reclame voor specifiek door hem behaalde genezingsresultaten (succesberichten) of te genezen ziekten.
Met name dient te worden vermeden dat de vertekening van de beeldvorming bij het publiek optreedt doordat bepaalde zaken of toestanden uit hun verband worden gerukt of te veel nadruk krijgen.
De Natuurgeneeskundige zal geen handelingen verrichten welke in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met de beroepscode die voor Natuurgeneeskundigen gelden.
De Natuurgeneeskundige zal geen opdracht aanvaarden die, noch een verzoek inwilligen dat, in strijd is met zijn medisch-ethische opvattingen of met de beroepscode die voor Natuurgeneeskundigen gelden.
In die gevallen waarin de beroepscode niet voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de Natuurgeneeskundige in de geest hiervan te handelen.
De Natuurgeneeskundige oefent onder eigen naam, met vermelding van discipline, praktijk uit, ook bij samenwerking in groepspraktijk of centrum.
De Natuurgeneeskundige onderschrijft het Beroepsprofiel Natuurgeneeskundige.

In relatie tot patiënten

De Natuurgeneeskundige zal in zijn behandelingen/advisering rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de patiënt. Bij al zijn handelen zullen de belangen van de patiënt prevaleren. De Natuurgeneeskundige zal de vrije hulpverlenerkeuze van de patiënt eerbiedigen.
De Natuurgeneeskundige behoort de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te respecteren. Hij heeft de plicht in samenwerking met de patiënt gestalte te geven aan de preventie van ziekte, bevordering of het herstel van de gezondheid van de patiënt. Hieronder wordt mede verstaan een vermindering van pijn, dan wel bij ziekte of gebrek van een zo goed mogelijke lichamelijke toestand.
De Natuurgeneeskundige zal de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger, op diens verzoek, op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de therapie en de wijze waarop deze wordt toegepast.

Het bovenstaande geldt eveneens voor eventuele wijzigingen in de behandeling.
-De behandeling maakt geen inbreuk op de integriteit en de autonomie van de patiënt:-Er wordt in principe geen druk uitgeoefend op de patiënt, de hulpverlener adviseert slechts.-Alle handelingen zijn erop gericht de patiënt zo goed en zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden van hulpverlener.-De patiënt wordt als gelijkwaardig bejegend.-De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt gerespecteerd.-De patiënt heeft het recht een andere hulpverlener te consulteren.-De hulpverlener houdt rekening met de levensbeschouwing van de patiënt.-De Natuurgeneeskundige past in principe alleen behandelingen toe waarvoor de patiënt (na voldoende te zijn geïnformeerd) toestemming heeft gegeven.-De Natuurgeneeskundige tracht een dusdanige vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen, dat deze problemen en/of onvrede met de behandeling kan uiten.-De patiënt kan te allen tijde de behandeling stopzetten en de Natuurgeneeskundige zal het recht van de vrije hulpverlenerkeuze aan de zijde van de patiënt eerbiedigen. Hierbij mag ervan worden uitgegaan dat de patiënt, die van hulpverlener wil veranderen deze van dit voornemen op de hoogte brengt.-De Natuurgeneeskundige is gebonden aan het beroepsgeheim overeenkomstig de algemene medische ethiek.

In relatie tot andere hulpverleners

De Natuurgeneeskundigen zal zich onthouden van het in openbaar of ten overstaan van patiënten uiten van kritiek op collegae, tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat spreken noodzakelijk is.
Bij waarneming zal de Natuurgeneeskundige zo nauwkeurig mogelijk de aanwijzingen van zijn collega volgen en elke wijziging in de behandeling, welke niet strikt noodzakelijk is, achterwege laten. Hij zal de behandeling alleen wijzigen indien hij dit in het belang van de patiënt noodzakelijk acht. Van deze wijziging in de behandeling brengt hij zijn collega zo spoedig mogelijk op de hoogte, onder vermelding van de reden tot wijziging.
Wanneer de Natuurgeneeskundige overtuigd is dat een collega handelt in strijd met de gedragsregels, zal hij dit aan betrokken collega duidelijk maken en eventueel een klacht indienen bij het NWP – bestuur. De Natuurgeneeskundige biedt collegae en andere hulpverleners alle hulp die hij krachtens zijn deskundigheid en ervaring kan bieden, zoals:– bereidheid tot waarneming– overdragen van relevante informatie met inachtneming van de gedragsregels m.b.t. het beroepsgeheim.

In relatie tot de samenleving

De Natuurgeneeskundige heeft de plicht de volksgezondheid te bevorderen waar dit mogelijk is.De Natuurgeneeskundige heeft de plicht de samenleving te informeren over het belang van preventie voor de gezondheid.De Natuurgeneeskundige zal nieuwe kennis of behandeling methodes niet voor zichzelf houden.De Natuurgeneeskundige heeft de plicht zicht te bewegen binnen de wetgeving die de rechten en de plichten omschrijven van beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg o.a. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

6. DISCLAIMER

Mevr. M. Jaaltink is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.
Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.
Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de in mijn praktijk gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.
In het geval ik u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan mij en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij mevrouw Jaaltink. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mevrouw Jaaltink. De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Mevrouw Jaaltink kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u mevrouw Jaaltink attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.